28 خرداد 1398

كارگاه كنترل عفونت بيمار و بيمارستان در روز دوشنبه مورخ 97/9/26 توسط سركار خانم عظيمي كارشناس بهداشت محيط در حال برگزاري مي باشد .


Template Design:Dima Group