17 خرداد 1399
آموزش سبك زندگي سالم و كنترل استرس در خانه سلامت در كارورزي دانشجویان دانشکده پرستاری بانک ملی تحت عنوان بهداشت جامعه ، فرد و خانواده ، محیط ، توسط دانشجويان پرستاري در خرداد ماه 98 در حال برگزاري مي باشد .

 

Template Design:Dima Group