10 مهر 1399
ترجمه كتاب دو جلدي COVID19  در دانشكده پرستاري انجام شده و در مرحله چاپ مي باشد .

همچنين ترجمه دو كتاب Critical Care Nursing Made Incredibly Easy-CD-(LWW)-2015-11286  

 و  Fast Facts for Evidence-Based Practice in Nursing  به اتمام رسيده و در حال ويرايش مي باشد .
Template Design:Dima Group