29 ارديبهشت 1398

اعضای شورای آموزشی دانشکده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقاي سخندان

مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري

2

خانم زهرا سادات ديباجي

رياست دانشكده پرستاري بانك ملي

3

خانم رضايي

معاونت آموزشي

4

آقاي باقر قلي پور

معاونت پژوهشی

5

خانم مقدم

كارشناس آموزش

 

Template Design:Dima Group