02 مرداد 1400
 بنا به پیشنهاد مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری به مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران از ساعت 6 صبح مورخ 1398/12/10 طرح غربالگری پرسنل بانک ملی ایران از درب های ورودی آغاز گردید .

 
Template Design:Dima Group