09 بهمن 1401

معرفي و شرح وظایف كارشناس برنامه ريزي باليني

كارشناس دفتر برنامه ريزي باليني :خانم شهلا بيگلي

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد پرستاري 

رسته: درماني
حداقل مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري

 شرح وظايف :  

 1. دريافت برنامه های آموزشی در هر نيمسال از اداره آموزش
 2. هماهنگی با بيمارستان ها و مراکز بهداشت جهت دريافت ظرفيت
 3. گرفتن پيشنهاد از مديران گروه ها
 4. مشورت با معاونت آموزشی
 5. ارسال برنامه پيشنهادی به معاونت آموزشی، تنظيم برنامه قطعی بعد از کنترل
 6. ارسال برنامه قطعی به معاونت ها، بيمارستان ها و مراکز بهداشت
 7. هماهنگی با مديران گروه ها در مورد انتخاب محيط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه و کارآموزی
 8. تحویل پوشه های کاراموزی به مربیان و اساتید بالینی
 9. ارزشیابی بالینی و تنظیم پوشه سوابق مربیان و اساتید بالین
 10. تعيين تعداد سرويس اياب و ذهاب مورد نياز برای هر مرکز و ارسال آن جهت برآورد تعداد سرويس مورد نياز به معاون اداری و مال
 11. بازديد از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی محيط آموزشی دانشجويان
 12. گزارش بازديد به معاونت آموزشی
 13. بازديد از محيط های آموزشی، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مديران گروه های مربوطه
 14. ايجاد تعامل بين مديريت دفاتر پرستاری و مديريت مراکز بهداشتی با معاون آموزشی برای پيشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصيلی
 15. تغيير و جابجائی برنامه دانشجويان به دلايل منطقی که از طريق اداره آموزش به مسئول برنامه ريزی منعکس می گردد و انعکاس آن به‌صورت کتبی به مديران گروه ها
 16. برنامه ريزی خاص جهت دانشجويان مهمان يا دانشجويانی که به دلايلی با برنامه کلی هماهنگ نيستند و از طريق اداره آموزش معرفی شده و منع قانونی ندارند.
 17. ارائه پيشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کيفی شرايط آموزش بالينی به معاونت آموزشی
 18. گزارش عملکرد ماهانه به معاونت آموزشی
 19. گزارش عملکرد هر ترم به رياست دانشكده
 20. اجراي كليه امور محوله از جانب رياست دانشكده

 

 

 

Template Design:Dima Group