28 تیر 1398

وظایف شورای پژوهشی

 

  • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده در حوزه پژوهش
  • پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی
  • ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای
  • تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به گروه آموزشی
  • ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
  • هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی كاربردی
  • ترغیب و حمایت از ترجمان دانش
  • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء
  • مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی

 

Template Design:Dima Group