28 خرداد 1400

جلسه پژوهشی با حضور ریاست دانشکده پرستاری سرکار خانم دکتر دیباجی ، آقای دکتر شمس ، آقای دکتر گچکار و آقای دکتر کیانی و معاون پژوهشی

آقای قلی پور و رییس دفتر پژوهشی خانم حیدری و
رییس دفتر مجله خانم زنجانی، در محل دانشکده برگزار گردید .

     
Template Design:Dima Group