28 تیر 1398

نشريه دانشكده

عنوان: طب خانواده

 

اهداف و چشم انداز

مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري بانك ملي بر آن است كه گام هاي موثري در جهت توسعه در آموزش پزشكي-پرستاري با موضوع طب خانواده به صورت 6 ماهنامه در مركز مطالعات و تحقيقات اين دانشكده چاپ شود.

اين مجله با تاكيد بر درك مشترك از پژوهش هاي آموزش در علوم پزشكي كه به سرعت در سطح جهاني در حال رشد است درصدد است با انتشار مقالات مرتبط با موضوع، فضاي مناسبي را براي تبادل تجربيات موفق و ارزشمند در آموزش علوم پزشكي-پرستاري جهت مرتفع كردن نياز بيماران و خانواده هايشان بخصوص در مركز درماني بيمارستان بانك ملي با حمايت مالي بانك ملي ايران ، رياست دانشكده پرستاري و مدير مسئول مجله مفيد و موثر واقع شود.

Template Design:Dima Group