28 آبان 1398

                 

                             
                                  مسئول دفتر ریاست
هدی موتمنی

                                    تلفن:   61423660

        شرح وظایف:

 • هماهنگی جلسات ریاست محترم دانشکده و تشریفات مربوطه

 • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعین

 • دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف ریاست محترم دانشکده

 • پیگیری جواب نامه ها از معاونین محترم دانشکده طبق دستور

 • بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست محترم دانشکده

 • هماهنگی روزانه جهت ملاقات با معاونین، دانشجویان و ارباب رجوع

 • ارجاع نامه ها به بخش های مربوطه بر اساس دستور ریاست محترم دانشکده

 • آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست محترم دانشکده

 • تهیه جدول برنامه ماهانه از جلسات روزانه ریاست محترم دانشکده

 • هماهنگی در امور جاری دفتر

 • مرتب کردن و دسته بندی فایل های Hard و Soft

 • نگهداری Database و رویدادهای مهم واحد مدیریت در فایل های رایانه ای

 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس محترم دانشکده

 

Template Design:Dima Group